Ετικετογράφος Dymo Embosser Junior (S0717900) (DYMOJUNIOR)